מהו היטל השבחה?

במאמר זה אנסה לענות על השאלה זו בקצרה ועל מהותו של היטל ההשבחה. מהי השבחה אשר בגינה מוטל ההיטל, לאחר מכן מהו המועד בו מוטל ההיטל בגין אותה השבחה.

מהי השבחה?

סעיף 196א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") קובע, כי:

"ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה".

החבות בהיטל ההשבחה נקבעה בסעיף 2(א) של התוספת השלישית, ולפיו:

"חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו (להלן – היטל); היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל; היטל בעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או הגובלים עמה בלבד".

לקבלת סיוע משפטי או מידע נוסף: יעוץ משפטי

"השבחה" מוגדרת בסעיף 1(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה כ: "עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג".

כלומר, אירוע המס המקים את החבות בהיטל השבחה הוא אפוא מעשה ההשבחה המתרחש עם אישורה של תכנית אשר השביחה את המקרקעין והעלתה את שוויים.

היטל ההשבחה מיועד להגשים רעיון של צדק חברתי שלפיו ראוי כי מי שהתעשר בשל פעילות נורמטיבית של רשויות התכנון ישתף את הציבור בהתעשרותו זו בדרך של תשלום היטל המשתלם לאותה רשות תכנון, והמשמש אותה להכנת תכניות וביצוען (ר' לעניין זה ע"א 1321/02 נווה בנין ופיתוח בע"מ נ' הוועדה לבניה למגורים ולתעשייה, מחוז המרכז, פ"ד נז (4) 119 (להלן: "פסק דין נווה בנין"), בעמ' 129).

מהו מועד החיוב בהיטל השבחה ומועד התשלום?

נקודת הזמן הרלוונטית לקביעת זהותו של החייב בהיטל ההשבחה הינה המועד שבו התרחש מעשה ההשבחה. מרגע שהתרחש מעשה ההשבחה קמה החבות לתשלום ההיטל.

אולם, ייחודו של היטל ההשבחה הוא בכך שמועד התשלום אינו מתקיים בו זמנית עם המועד שבו קמה החבות בהיטל, והוא חל רק בעת מימוש הזכות במקרקעין שלגביהם קמה החבות בהיטל. וכך קובע, לעניין זה, סעיף 7(א) לתוספת השלישית:

"ההיטל ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות במקרקעין שלגביהם חל ההיטל, ורשאי החייב לשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת ההשבחה".

הוראה זו מאפשרת לדחות את עריכת השומה ואת ביצוע התשלום על-פיה עד למימוש הזכויות במקרקעין, אם כי דחייה זו אין בה כאמור כדי לבטל את עצם קיום החוב, רק השומה ומועד הפירעון נדחים.

תכלית החוק מתיישבת היטב עם דחיית תשלום ההיטל עד למועד שבו מתקיים, הלכה למעשה, מימוש של הזכויות שהושבחו, וההתעשרות קורמת עור וגידים. כך הם פני הדברים בעת שהנהנה מבקש לבנות על המקרקעין או להשתמש בהם בהתבסס על התכנית המשביחה (ראו סעיפים קטנים (1) ו-(2) להגדרת המונח "מימוש זכויות" שבסעיף 1(א) לתוספת השלישית).

כך גם כאשר מעביר הנהנה לאח?ר זכויות מסוג בעלות או חכירה לדורות במקרקעין שהושבחו, וכך כאשר הוא מעניק בהם זכויות אחרות הטעונות רישום (ס"ק (3)).

כהערת אגב אציין, כי שאלת רישום או אי רישום הזכות איננה קובעת לעניין שאלת המימוש. בענין שאלת המימוש המועד הקובע הוא מועד ההסכם – היינו, מועד העברת אותה זכות הטעונה רישום (פסק דין נווה בנין, בעמ' 123, 129, 132).

לקבלת סיוע משפטי או מידע נוסף: יעוץ משפטי

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ע"י עורך דין

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?אהבתם את מה שראיתם?
מלאו את פרטיכם בטופס הבא ואנו נחזור אליכם בהקדם וניתן לכם תשובה על כל שאלה!

שלח