צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק המכר (דירות), התשל"ג1973-, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. חובת מסירת מפרט

(א) המוכר חייב לצרף לחוזה המכר מפרט ולמסור לקונה העתק ממנו חתום בידו.
(ב) כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.

2. פרטי המפרט

(א) המפרט יהיה בטופס שבתוספת לצו זה.
(ב) על המוכר למלא את כל הפריטים במפרט במפורט ובמדויק; אם פריט פלוני אינו חל בנסיבות הענין, על המוכר לציין זאת לגביו.
(ג) מותר למלא כל פריט מפריטי המפרט על דרך חילופין.
(ד) היה פריט שבמפרט מתייחס לדבר שנקבע בתקנת בנייה כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה1965- או בתקן כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג1953-, יכול שטופס המפרט ימולא על ידי הפניה לאותה תקנת בניה או לאותו תקן.

3. תחילה (תיקון: תשל"ד)
תחילתו של צו זה ביום י"ח בטבת תשל"ה (1 בינואר 1975).

תוספת (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד)

לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג1973-

נספח לחוזה בין ________
לבין ________________
מתאריך _____________

א. פרטי זהוי
הישוב:
מס' הגוש: _____ מס' חלקה / חלקות ______ בעל הקרקע ____
הזכות שהקונה רוכש בדירה: בעלות/חכירה. מי הוא המחכיר ___
תקופת החכירה _______ תחילת תקופת החכירה __________
הרחוב ________ מס' הבית ______ מס' המבנה (בתכנית העמדה)
דירה מס' ______ קומה _______ שטח הדירה לפי תכנית מצורפת.

עורך הבקשה להיתר הבניה _________
מהנדס אחראי לביצוע השלד ________

ב. תאור הבנין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה 2
1. תאור הבנין
1.1 חד-משפחתי/דו-משפחתי/רב-משפחתי/טורי/מרובע/אחר
(פרט) ____________________________________
1.2 מספר חדרי מדרגות ____________________________
1.3 מספר דירות לכל חדר מדרגות _____________________
1.4 מספר קומות מרתף ____________________________
1.5 מספר כולל של קומות מעל לקרקע __________________
כולל: קומת עמודים, קומת קרקע, קומות טיפוסיות, קומת גג
(פנט האוס).
1.6 מיתקנים על הגג _______________________________
1.7 בבנין _________ דירות למגורים.
1.8 בבנין _________ דירות שלא למגורים לפי הפרוט הבא:

כמות הדירות יעוד בקומה
     
     
     

1.9 תכניות מצורפות כחלק בלתי נפרד של תאור זה התכניות הבאות:
1.9.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ1:100-.
1.9.2 תכניות קומת עמודים, קומה טיפוסית וקומת גג בק.מ. 1:100.

תכניות אלה רשאי המוכר לצרף בצילום מוקטן לק.מ. 1:200.
המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה הפנימית של דירות ברכישה
ע"י אחרים בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש משותף.

1.9.3 תכנית המגרש כפי שנדרש בתכנית הגשה לרשות המקומית.
1.10 השטחים ו/או החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (כהגדרתו
בחוק המקרקעין) מסומנים ב ____________________
2. תאור המבנה
2.1 __________________________________________ יסודות:
2.2 מסד: _______ רצפה תלויה ______ אחר __________
2.3 מקלט: פנימי/חיצוני; תת/על קרקעי; מגדל בטחון יש/אין.
___כניסה מחדר מדרגות/כניסה מבחוץ, מספר הדירות שהמקלט
משרת . נכס אחר שהמקלט משרת
2.4 קומת עמודים:
התפוסה: ריקה/חלקית, סוג התפוסה (ציין) _____________
2.5 קירות חוץ: חומר ___________ עובי ___________ ס"מ
2.6 קירות הפרדה בין הדירות: חומר ____ עובי ________ ס"מ
2.7 מחיצות: חומר _____________ עובי ___________ ס"מ
2.8 תקרות: חומר ______________ עובי ___________ ס"מ
2.9 גג הבנין: חומר _____________ עובי ___________ ס"מ,
מעקה בגובה ס"מ ______ בידוד הגג (תאר) ______
הלבנת הגג .
2.10 חדר מדרגות:
2.10.1 מדרגות: צמנט לבן/אפור; אחר ___________________
משטחים: מרצפות צמנט לבן/אפור; אחר ___________
2.10.2 מעקה (תיאור) _______________________________
2.10.3 ציפוי קירות ח.מ.: חומר ________ עד לגובה ______ מ'
וחומר עד לתקרה.
2.10.4 ציפוי הכניסה לבנין: חומר _______ עד לגובה ______ מ'
וחומר עד לתקרה.
2.10.5 דלת כניסה לבנין: יש/אין; מידות וחומר ______________
2.10.6 עליה לגג; יש/אין (תאר) ________________________
2.11 ציפוי קירות חוץ:
2.11.1 טיח חוץ (תאור) _______ מספר שכבות ____________
2.11.2 ציפוי אחר (תאור) _____________________________
3. תאור הדירה
3.1 דירה בת _____ חדרים, בשטח לפי התכנית המצורפת בזה.
3.2 בדירה: הול כניסה, חדר דיור, _____ חדרי שינה, פינת אוכל,
פרוזדור, מטבח, חדר אמבטיה, בתי שימוש___ , מרפסות דיור
, מרפסת מטבח, מרפסת שירותים, חדר/ים לעסק או
לכל צורך אחר ________________________________
3.3 גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה _______ מ'.
3.4 מעקות במרפסות (תאר) _________________________
3.5 ציפוי קירות פנים: טיח (תאור ועובי) __________________
אחר (פרט) __________________________________
גימור: סיוד/צבע פלסטי/אחר (פרט) _________________
3.6 חרסינה: שטח כולל _____ מ"ר, פרוט מקומות: _______
סוג החרסינה _____________ גוון _________________
3.7 צבע שמן: _______ מ"ר, פרוט מקומות: _____________
3.8 ריצוף בדירה:
מרצפות טרצו צמנט לבן/אפור בגודל _________________
בחדרים ____________________________________
מרצפות טרצו צמנט לבן/אפור בגודל _________________
בחדרים ____________________________________
ציפוי פלסטי _______ בחדרים ____________________
חומר אחר ________ בחדרים ____________________
שוליים מחומר _____ בחדרים_____________________

3.9 נגרות (עץ, מתכת או פלסטיק)3

ד ל ת ו ת ח ל ו נ ו ת ת ר י ס י ם
כמות חומר פתיחה
כמות חומר פתיחה
כמות חומר חומר שלבים פתיחה
כניסה

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ע"י עורך דין

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?אהבתם את מה שראיתם?
מלאו את פרטיכם בטופס הבא ואנו נחזור אליכם בהקדם וניתן לכם תשובה על כל שאלה!

שלח