פטור מתשלום מיסים במכירת דירת מגורים

פטור מתשלום מיסים במכירת דירת מגורים:

סעיף 49ב לחוק המיסוי דן במתן פטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה,

סעיף קטן (1) לסעיף זה קובע זכאות לפטור ממס ל-

"(1) המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס; לעניין זה, מכירה בפטור ממס – לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט –

(א) מתנה פטורה עפ"י סעיף 62 לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה…"

בעוד שסעיף 49ב(1) לחוק המיסוי מדבר על מתנה פטורה לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה, עפ"י סעיף 62 לחוק המיסוי, הרי סעיף 62 עצמו לא מדבר דווקא על ילד או על בן זוג של נותן המתנה, אלא על הקניית מתנה של יחיד לקרובו.

לקבלת סיוע משפטי או מידע נוסף: יעוץ משפטי

ברור הדבר שילד או בן זוג של נותן המתנה הוא קרוב (קרוב משפחה( , אבל ברור שנוסח וכוונת הסעיף 49ב(1) שונה במהותו מהאמור בסעיף 62 לחוק המיסוי. בעוד שסעיף 62 מדבר על מתנה לקרוב משפחה, באופן כללי, מבלי לזהות מהי קירבת המשפחה בין נותן המתנה למקבל המתנה, הרי סעיף 49ב(1) מדבר באופן מפורש על מתנה שבין נותן המתנה לבין קרוב משפחה ספציפי, שהוא ילדו או בן-זוגו ש/ל נותן המתנה, ואלו בלבד.

סעיף 49ב(2) לחוק קובע כדלקמן:

(2) הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל … והמוכר לא מכר, במשך שמונה עשר חודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היו לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור; הוראה זו לא תחול על מכירת חלק מדירה שהוא פחות מ- 25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום …"

וסעיף 49ג קובע:

" לענין סעיף 49ב(2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף לדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד אלה:

(2) היא מושכרת למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז; …"

סעיף 49ב(2) קובע, כדברי ב"כ המשיב, שני תנאים מצטברים למתן הפטור במכירת דירת מגורים, ואלו הם:

(א) בעת המכירה, הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל.

(ב) בארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת בישראל.

מכאן שהסעיף מאבחן בין שתי תקופות זמן שונות, האחת, נקודת הזמן בה נמכרת הדירה, והשניה, תקופת ארבע השנים שקדמו למכירה.

סעיף 49ג מתייחס רק לראשונה מבין שתי תקופות הזמן. כלומר, במילים "גם אם יש לו" המחוקק מדבר בלשון הווה ועניינו נקודת הזמן בה נמכרה הדירה שבגינה מבוקש הפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.

מצב המשפטי היה שונה אילו היה נאמר בסעיף 49ג "גם אם היה לו".

המחוקק לא התכוון למצב עניינים כזה. והכוונה הייתה להעניק הפטור אחת לארבע שנים, כאשר בתקופה שחלה בה הוראת השעה ניתן פטור נוסף, מיוחד.

סעיף 49ב(5) לחוק הנ"ל דן במכירת מגורים מזכה שנתקבלה בירושה ובו נקבע כי הפטור ממס שבח ינתן אם נתקיימו תנאים אלה:

א. היורש המוכר הינו בן זוג או צאצא של המוריש או בן זוג של צאצא של המוריש.

ב. לפני הפטירה היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד.

ג. אילו המוריש היה עדיין בחיים ביום המכירה ומוכר את הדירה היה פטור ממס במכירת דירת המגורים.

הפטור לפי סעיף זה עומד בזכות עצמו והתנאים שבו הם מצטברים.

פטור במכירת שתי דירות – רק אם סכום שתי הדירות לא עלה על מליון וחצי מליון שקלים כאשר הדירות נמכרות באותה שנה.

לקבלת סיוע משפטי או מידע נוסף: יעוץ משפטי

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ע"י עורך דין

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?אהבתם את מה שראיתם?
מלאו את פרטיכם בטופס הבא ואנו נחזור אליכם בהקדם וניתן לכם תשובה על כל שאלה!

שלח